CFO-Croatia.com

Switch to desktop Register Login

Predstečajna nagodba -prijedlog novog zakona 2.dio

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi upućen je na prvo čitanje u Sabor 05.07.2012 i saborski zastupnici su večinom govorili o  implikacijama na poslovne subjekte koji će ovaj Zakon imati.  Radna skupina koja je izradila nacrt Zakona vodila se nekim već isprobanim rješenjima (Slovenija, USD) ali i pravnim direktivama Europske unije (2011/7/EU).

 Više o uvjetima nelikvidnosti i insolventosti temeljem prijedloga zakona

Predstečajna nagodba

Prijedlog zakona o predstečajnoj nagodbi je težnja Zakonodavca da omogući upravama društava mogućnost „privremene zaštite od vjerovnika“ na način da se omogući razuman rok u kojem će uprava pokrenuti predstečajni postupak i pokušat pronaći rješenje za rehabilitaciju dužnika.

 

Zakon nalaže upravama društava da 30 dana nakon evidentiranih pokazatelja nelikvidnosti  i insolventnosti moraju pokrenuti predstečajni postupak.

Cilj predstečajne nagodbe je sljedeći:

1. dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan

2. vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.  

Bitno je naglasiti da Zakon naglašava da je predstečajna nagodba dobrovoljna, što znači da bi dužnik i vjerovnici morali pronaći zajedičko rješenje za nastavak poslovanja društva, bilo da se radi o promjeni uprave, dokapitalizaciji, otpisu dijela dugova ili promjeni kreditnih uvjeta financijskih aranžmana.

Pristup podacima

Članak 24 prijedloga zakona naglašava sljedeće: „Dužnik je dužan osigurati nagodbenom vijeću, povjereniku predstečajne nagodbe i vjerovnicima, pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje, a koji se odnose na njegovu imovinu, kapital, obveze, poslovanje i poslovne planove, radi pravilne procjene njegovog financijskog stanja i mogućnosti financijskog restrukturiranja“.

Povrh zakonom propisanih odredbi financijskih izvještavanja HSFI ili MSFI (obično godišnje i kvartalno) iz kojih vjerovnici mogu predvidjeti rizike poslovanja, pristup podacima unutar predstečajne nagodbe je proširen na svu knjigovodstenu i poslovnu dokumentaciju.   

Nemogućnost otvaranja predstečajne nagodbe

Nemoguće je, temeljem ovog prijedloga zakona, provesti predstečajnu nagodbu nad financijskim institucijama, Republikom Hrvatskom i fondovima koji se financiraju iz proračuna,mirovinskim fondovima, jedinicama lokalne samouprave, samostalnim poljoprivrednicima i društvima koji pružaju usluge ili prodaju proizvode iz domene naoružanja i vojne opreme Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Tijela u postupku predstečajne nagodbe

(1) Postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se pred Regionalnim centrima Financijske agencije, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu dužnika.

(2) U regionalnim centrima postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provode nagodbena vijeća (od 3 člana) i povjerenik predstečajne nagodbe.

(3) U postupcima predstečajne nagodbe u kojima ukupan iznos dužnikovih obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna, isključivo je nadležan Regionalni centar u Zagrebu.

Bitno je istaknuti da ovim prijedlogom zakona Predsjednika i članove nagodbenog vijeća imenuje ministar financija. Kad nagodbeno vijeće utvrdi da je udovoljeno uvjetima za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, zaključkom će odrediti povjerenika predstečajne nagodbe. Povjerenik predstečajne nagodbe dužan je ispitati vjerodostojnost dostavljene dokumentacije u pogledu poslovanja i imovine dužnika, pregledati prijavljene tražbine i nadzirati poslovanje dužnika.

Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti najkasnije u roku 120 dana od dana njegovog otvaranja, a ako se dužnik i vjerovnici ne dogovore u vremenskom roku postupak se obustavlja te je FINA dužna pokrenuti stečajni postupak nad društvom.

Otvaranje predstečajne nagodbe

Otvaranje predstečajne nagodbe od strane dužnika moguće je u stanju nelikvidnosti i insolventnosti. Kad se otvori postupak, u razdoblju trajanja predstečajne nagodbe, nije moguće pokrenuti stečajni postupak i obratno.

Zahtjev za pokretanje postupka

Osim osnovnih informacija o Društvu, Uprava je dužna napraviti sljedeće:

- izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika

- plan financijskog restrukturiranja

- plan operativnog restrukturiranja

- izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: procjenu vrijednosti društva i pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

 

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati:

1. opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

2. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava

4. opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja

5. izrada plana poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

 

Plan financijskog restruktiriranja može sadržavati sljedeće prijedloge:

1. smanjenje i odgodu dospjelosti dužnikovih obveza

2. u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala

3. otplatu u ratama, izmjenu rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja

4. unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina

5. otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatnih stopa

6. izvršenje, izmjenu ili odricanje od založnog prava

7. davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava i garancija

8. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital

9. povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja

10. dokapitalizacija od strane strateškog partnera

11. druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan.

 

Vjerovnici će glasovanjem odlučiti o suglasnosti provedbe financijskog plana. Ukoliko vjerovnici glasaju sa nadpolovičnom večinom, financijski i operativni plan restrukturiranja se usvaja. Ukoliko financijski i operativni plan se ne usvoji, predstečajni postupak se obustavlja.

Financijski plan mogu predložiti i vjerovnici, sa kojim se dužnik mora složiti.

Dužnici se mogu prijaviti i za skraćenu predstečajnu nagodbu, ukoliko iznos tražbina ne prelazi HRK 500.000,00 

 

Računovodstveni učinak predstečajne nagodbe

 

(1) U računu dobiti i gubitka dužnika, kao prihod se ne iskazuje smanjenje ili prestanak obveza dužnika na temelju:

1. prestanka tražbine vjerovnika, unosom tražbine u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala na temelju odobrene predstečajne nagodbe

2. smanjenje tražbine vjerovnika, na temelju odobrene predstečajne nagodbe.

(2) Dužnik je dužan naplaćenim iznosom svojih obveza iz stavka 1. ovoga članka, pokriti preneseni gubitak, a potencijalnu razliku do ukupnog iznosa tih obveza iskoristiti za oblikovanje kapitalne pričuve.

(3) Dužnik koja je stvorio kapitalne pričuva iz stavka 2. ovoga članka ne smije provesti redovito smanjenje temeljnog kapitala prije isteka roka 10 godina od odobrene predstečajne nagodbe, i prije isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

 

Troškove predstečajne nagodbe

1. administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka

2. nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe

3. troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.

(2) Prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu dužnik je dužan predujmiti troškove postupka.

(3) Troškove postupka vođenja predstečajne nagodbe posebnim pravilnikom propisat će ministar financija.

43

(4) Svaki sudionik u predstečajnoj nagodbi snosi svoje troškove neovisno o ishodu postupka. Sudionik je dužan i drugim sudionicima nadoknaditi troškove koje im je prouzročio svojom krivnjom ili slučajem koji mu se dogodio

 

Novčane kazne

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:

1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona

2. daje zajmove i isplaćuje predujam dobit i dobit protivno odredbama ovoga Zakona,

3. postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona

4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to propisano odredbama ovoga Zakona

5. ne podnose prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe iz odredbe članka 66. stavka 1. ovoga Zakona

6. ne pristupi sklapanju predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatili su plan financijskog restrukturiranja

7. ne podnese izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja u roku 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se ono odnosi, ili ako se ne pridržava rokova plaćanja tražbina utvrđenih predstečajnom nagodbom.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna odgovorna osoba poduzetnika.

 

iCFO 2012

Top Desktop version